ملاک

به نام خدا ملاک ارزیابی پایان نامه دورره کارشناسی

نمره دانشجو

ملاک

محور

ردیف

فصل اول - طرح پژوهش

1

مقدمه

1

1

بيان مسئله ودر انتهای ان پرسشهاي پژوهش:

2

1

اهميت و ضرورت پژوهش:

3

1

اهداف پژوهش : اهداف اين پژوهش عبارتند از :

3

1

فرضيات پژوهش :

4

تعریف مفهومی-عملیاتی وازه ها

5

فصل دوم - پيشينه پژوهش

هدف از اين فصل ارائه مطالبي دربارة سابقه موضوع پژوهش مي باشد كه با توجه به بررسيهاي انجام شده ارائه مي گردد . اين فصل بصورت زير ارائه مي گردد.الف : : متغیر مستغل یا همان واژه اول در تعریف عملیاتی ب : متغیر دوم ج : رويكرد ونظریه های مرتبط دانشمندان ونظریه پردازان د : :پژوهشهاي انجام شده در خارج کشور دو مورد موضوع ه: داخل كشور ی: جمع بندي

مرور ادبيات تحقيق اهم مباحث نظرى پيرامون موضوع تحقيق که در يک تا چند بخش جداگانه به نقل قول از منابع معتبر (به همراه آدرس دهى منابع مورد استفاده در متن و درج مشخصات منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده در انتهاى فصل درج مى گردد) توسط محقق گردآورى، دسته بندى، تنظيم و نگارش مى يابد.

1

- مقدمه

6

2

2- تعاريف هر متغیر طبق دیدگاهها ومنابع معتبر وبا استناد علمی نه از سایت با ارجاع به این شکل: (ثنائي ، 1392)

7

2

3- مراحل فرايند یا نظریه

8

1

4- عوامل موثر در موضوع و

9

1

5- تاريخچه دیدگاه

10

1

6-اهداف مورد پژوهش

11

1

1- مراحل تشكيل و روند موضوع

12

1

2- روشهای بهبود

13

2

3- تحقيقاتي در خارج كشور

14

2

4- همچنين تحقيقاتي در داخل كشور

15

2

5- نتیجه از تحقيقات نيز كاربرد پذيري و مؤثر بودن موضوع

16

فصل سوم : روش پژوهش

1

روش پژوهش : با توجه به موضوع تحقيق : روش تحقيق آزمايشي و طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه مي باشد یا روش تحقیق شبه تجربی. زمینه یابی توصیفی.پرسشنامه ای که

17

1

-متغير هاي تحقيق متغير مستقل: متغير وابسته: متغيرهاي كنترل :

ملاک ارزیابی مقاله وپایان نامه

منابع دکتری مشاوره

تقویم اجرایی مشاوران

پژوهش ,فصل ,موضوع ,تحقيق ,نمونه ,روش ,يافته هاي ,تجزيه و ,و تحليل ,حاصل از ,1 روش

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها