بسمه تعالی

برنامه سالانه خدمات راهنمایی ومشاوره دبیرستان .-شهرستان چالوس سال تحصیلی

ملاحظات

باهمکاری

ماه

زمان

نیمه اول(1)

نیمه دوم(2)

گســــــــــــــتره

کلاسی(1)

آموزشگا هی(2)

شیوه اجرا

عنوان فعالیت

نام برنامه

ردیف

مدیر ومعاونین

مهر

1

2

حضور درمراسم صبحگاه،کلاسها، بروشور وتراکتها

آشنا نمودن دانش آموزان با وظایف مشاور وخدمات مشاوره ای

معرفی مشاوره

1

مدیر-سایر آموزشگا

هها

مهر

1

2

تمیل کارت شماره یک ،مراجعه به پرونده ها

تهیه آمار دانش آموزان وتعداد شاهد وایثار گر مشخص نمودن نوع مسائل فردی وخانوادگی

شناسایی دانش آموزان

2

مدیر ومربی پرورشی

مهر

1

2-1

تشکیل جلسه وتهیه تراکت سخنرانی ومسابقات

برنامه ریزی بمنظور ارتقای بهداشت روان

بهداشت روان

3

مدیر-معاون- مربی پرورشی

آبان

1-2

2

گروهی

برگزاری جلسات با دانش آموزان شاهد وایثارگر

دانش آموزان شاهد

4

مدیر-معاون- مربی پرورشی

آبان

1

2-1

زمانبندی برگزاری جلسات

اقدامات درخصوص راهنمایی ومشاوره خانواده وجلسات راهنمایی وآموزش خانواده

مشاوره خانواده

4

مدیر

آبان

1

2-1

گروه سنجی

طرحهای مشاوره ای (همیار مشاور ومهارتهای زندگی و.)

طرحها

5

مدیر-معاون- مربی پرورشی

آبان

1

2-1

مصاحبه های بالینی آزمونهای تشخیصی

ارائه مشاوره های وراهنمایی ها بر حسب فراوانی وتنوع مشکلات

مشاوره

6

مدیر

آبان

1

2-1

وجلسات گروهی بروشور-وجزوه

آموزش شیوه های صحیح مطالعه -ارائه برنامه ریزی درسی

آیین مطالعه

7

مدیر-معاون- مربی پرورشی

آذر

1

2-1

گروهی بروشور

اضطراب امتحان وروشهای انگیزشی(اطلاع رسانی بروشورها ومشاوره های فردی)

اضطراب و انگیزش

8

مدیر-معاون- مربی پرورشی

دی

2

2-1

کلاسی باحضور مثلث مدرسه-خانواده-دانش آموز

تحلیل نمرات درسی با حضور خانواده ها ودانش آموزان ورارائه پیشنهادات اصلاحی

تحلیل نمرات

9

مدیر

آبان و.-

2-1

2-1

گروهی-تشکیل جلسات

ارائه آزمون هوش-رغبت سنج -فرم نظرخواهی دبیر،دانش آموز،اولیا

آزمون

10

مدیر

خرداد

2

2-1

جمعبندی وتکمیل بررسیهای مشاوره ای

جمعبندی فرمهای بررسیهای مشاوره ای وپیشنهاد رشته های مناسب

فرمهای مشاوره ای

11

مدیر-معاون- مربی پرورشی

اردیبهشت

2

2-1

بازدید-دعوت از سخنران تراکتها -مقالات-تهیه کتب-فیلم

معرفی رشته ها ومشاغل-برگزاری هفته مشاغل-بازدید وآشنایی با مسیرهای متعدد شغلی ودانشگاهی

هفته مشاغل

13

مدیر-معاون- مربی پرورشی

خرداد

2

2

درقالب فرم سه ماهه

ارائه گزارش سه ماهه خدمات راهنمایی ومشاوره ای شاهد واقدامات انجام شده

گزارش سه ماهه

14

مدیر

خرداد

2

2

تکمیل فرم فراوانی اختلالات

ارائه گزارش عملکرد سالیانه وتدوین برنامه های پیشنهادی سال آینده

گزارش عملکرد سالیانه

15

نام ونام خانوادگی مدیر: ناصـــر زال نــــژاد نام ونام خانوادگی مشاور:جعفــــــــــــرنظـــــــــــــری- کارشناس ارشد مشاوره

بسمه تعالی

برنامه سالانه خدمات راهنمایی ومشاوره آموزشگاه -شهرستان چالوس سال تحصیلی

ملاحظات

باهمکاری

ماه

زمان

نیمه اول(1)

نیمه دوم(2)

گســــتره

کلاسی(1)

آموزشگا هی(2)

شیوه اجرا

عنوان فعالیت

نام برنامه

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

نام ونام خانوادگی مدیر: نام ونام خانوادگی مشاور:

ملاک ارزیابی مقاله وپایان نامه

منابع دکتری مشاوره

تقویم اجرایی مشاوران

مدیر ,مشاوره ,پرورشی ,معاون ,مربی ,برنامه ,2 1 ,1 2 ,مدیر معاون ,معاون مربی ,مربی پرورشی ,خدمات راهنمایی ومشاوره ,اجرا عنوان فعالیت ,گزارش عملکرد سالیانه ,ونام خانوادگی مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ahangin ovangena venosgrafiks syper-drakon chabcatela dekorsakhteman doublolesa supppogore h-dorosti mostafa700