عنوان پروپوزال:
فارسی: نقش شیوه تدریس مربی بر پرورش خلاقیت کودکان

لاتین: The role of the instructor teaching practices foster in creativity children


واژگان کلیدی: creativity ، Coach teaching practices

اطلاعات مربوط به موضوع طرح:
بیان مسئله:
پرورش قدرت انديشه و تفكر انس ان محور اصلي فرايند يادگيري است. خلاقيت نوع ويژه اي از حل مسا له است. حل مسا له فعاليتي عيني تر از خلاقيت است . در حل مساله فرد با موقيتي روبرو مي شود كه بايد براي آن راه حلي بيابد، در خلاقيت، فرد خود، هم موقعيت و هم راه حل آن را مي آفريند (سيف، 1373 ). حساس شدن يا آگاه شدن از مسايل و خلاء هاي موجود در دانش و عوامل مفقوده آن، در كنار هم قرار دادن اطلاعات موجود، تعريف مشكلات، شناسايي عوامل مفقوده، جستجو براي راه حل ها، فرضيه سازي و تعديل و آزمايش مجدد آن ها، تكميل كردن آنها و در نهايت ارائه نتايج، تعريفي از خلاقيت است .
در فرايند يادگيري، بايد فضايي ايجاد كرد تا دانش آموزان فرصت انديشه پيدا كنند ومعلم به جاي آموزش انديشه، چگونه انديشيدن را آموزش دهد . بسياري ازمحافل آموزشي به جاي اين كه براي پرورش استعدادهاي فكري نوجوانا ن اهميت قايل شوند، بر يادگيري اطلاعات و محتويات تاكيد مي كنند . بنابراين سخنراني به منزله روش مافوق آموزش به قوت خود باقي است . این روش باعث اشاعه ي روش انفعالي يا غير فعال در تعليم وتربيت مي شود( ابيلي، 1374)
برای اغلب کودکان وارد شدن به محیط آموزشی(مهد-پیش دبستانی-مدرسه)تغییر از شزایط مستقل و زندگی خلاق به یک محیط نظم دار و با ساختار را تداعی می کند.مدارس تحت تاثیر طبیعت خود،سازگاری کودک با مقررات و ضوابط را تشویق می کنند.در سالهای اخیر به خصوص به رابطه مستقیم میان رعایت اصول و ضوابط مدرسه بعنوان یکی از نشانه های موفقیت تاکید شده است.
هیچ نشانه ای در دست نیست که برنامه های ساختاردار بتواند بهتر از برنامه های واگرا به رشد خلاقیت کودکان در سالهای بعدی زندگی آنها کمک کنند.کودکانی که در سالهای نخست آموزش خود در معرض برنامه های خلاقیت قرار می گیرند در سالهای تحصیلی 50تا70درصد نتیجه کارشان بهتر می شود.از جمله پیشرفتهای این کودکان می توان به زمینه های دانستن لغات،حیطه توجه و علاقه کودک به مدرسه اشاره کرد.
نظام آموزش مربیان به نوبه خود در رشد و پرورش خلاقیت کودکان نقش دارند.آموزش خلاقیت در کودکان مقدماتی دارد که ابتدا بایستی یک مربی بداند خلاقیت چیست؟وچه مسیری را برای پرورش آن باید طی نماید.
روانشناسان به دلیل پیچیدگی خلاقیت،تعریف جامع و کاملی را برای آن ارائه نکرده اند اما بطور کل تلفیق بینش و تجربه،نگاهی متفاوت به پدیده ها،هر چیزی که کودک انجام میدهد ویا می گوید که نسبت به سایر افرادمتفاوت باشد را می توان خلاقیت به حساب آورد.
خلاقیت بعنوان یک فرآیند فکری، راه حلی برای یک مسئله،یک محصول با یک تلاش ارائه می دهد(بائر1993)
خلاقیت هوش و استعداد نیست،تقلید و حفظ کردن مطالب نیست و محدود به افراد خاص نمی شود.ممکن است کودکان بسیاری باشند که از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده ولی خلاق نباشند و بعید نیست که افرادی با بهره هوشی پایین خلاق باشند.همه انسان ها با این توانایی به دنیا می آیند وبه وسیله آموزش و اکتساب می توانند آن را پرورش دهند تکنیکها و فرآیندهای آن را بیاموزند.یک مربی باید در آموزش به آن توجه داشته باشد.


-اولین جزء ترکیب کننده:قلمرو مهارت ها می باشد.
قلمرو مهارت ها به منزله مواد اولیه:استعداد،آموزش و تجربه در یک حوزه خاص می باشد.مانند مهارت بسیار زیاد در قلمرو تاریخ .قلمرو مهارت ها تا حدودی ذاتی است.کودکان مطمنأ با درجات متفاوتی از استعداد به دنیا می آیند. اما آموزش و تجربه می تواند حتی در سطوح نسبتا کمی از استعداد راه بلندی را به سوی پیشرفت طی کند.(آمابلی ترجمه حسن قاسم زاده1388)
-دومین جزء ترکیب کننده تفکر خلاق و مهارت های کاری
برخی شیوه های کاری،شیوه های فکری خاص و ویژگی های شخصیتی در افراد به وجود می آورندکه آنها را قادر می سازد قلمرو مهارت های خود را در راه های جدید بکار گیرند.بدین معنا که در انجام کاری بیشتر ازافاد دیکپگر از توانایی های خود استفاده می کنند.
این توانایی ها شامل ویژگی های فکری و صفت های شخصیتی آن ها می شود که صفات مشخصه افراد بسیار خلاق عبارتست از:1-انضباط شخصی درباره کار2-پشتکار در موارد سرخوردگی 3-استقلال 4-تحمل موقعیت های مبهم 5-انگیزه شخصی برای انجام کار فوق العاده 6- تمایل به پذیرش خطر
چنانچه این خصوصیات شخصی بطور طبیعی وجود نداشته باشد می توان آن را در کودکی وحتی در بزرگسالی پرورش داد.صفات و ویژگی ها به منزله این هستند که راه برای تفکر خلاق هموارتر می شود.
-سومین جزء ترکیب کننده: انگیزه درونی
میل به انجام کاری بخاطر همان کار و بخاطر آنکه جالب،رضایت بخش و یا نوعی مبارزه طلبی شخصی است.انگیزه درونی ممکن است تا اندازه ای فطری باشد اما تا حد بسیار زیادی به محیط اجتماعی بستگی دارد.این ترکیب کننده بیشترین اثررادر تشویق خلاقیت در کودکان دارد.(آمابلی ترجمه قاسم زاده1388)
مربیان مطمئنأ قادر به آموزش قلمرو مهارتها یعنی مهارتهایی مانند ریاضییات،هنرو. می باشند در حقیقت اغلب مردم این کار را جزئی از شغل مربیان می دانند.مربیان تا حدی می توانند مهارتهای خلاقیت مانند روشهای تفکر درباره مسائل و قوانین علمی برای به وجود آوردن راههای جدید و نگرش به مسائل را فرآهم و آموزش دهند. چنین مهارتهایی را می توان مستقیما آموزش داد.بهترین روش انتقال از طریق نمونه بودن خود مربی می باشد.
اما در مورد انگیزه درونی آموزش مستقیم غیر ممکن است و نمی توان به کودکان گفت دارای انگیزه درونی گردند.بهترین راه ترغیب انگیزه درونی محیط آموزشی است که دارای فضایی عاری از فشارهای خارجی مخرب چنین انگیزه ای است باشد.
این تحقیق قصد دارد به بررسی نقش شیوه تدریس و بیان مربی در رشد ، افزایش و شکوفایی خلاقیت کودکان بپردازد.

ضرورت انجام آن:
خلاقیت یک توانایی همگانی است که هم ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی است و هم عوامل اجتماعی آن مطرح است. هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستم پرورش آن است .یکی از مکانهای پرورش و رشد خلاقیت، مدرسه است. هنگامیکه کودک وارد مدرسه می شود، فرایند اجتماعی شدن در محیط آموزشی شروع می شود. عوامل بسیار زیادی چون: تکالیف زیاد، تأکید بر حفظ دروس، اجرای برنامه های هماهنگ، عدم توجه به تفاوتهای فردی و سرانجام عدم شناخت یا بی توجهی به ویژگیهای کودکان خلاق، سبب می شود که قدرت خلاقیت آنان بتدریج کاهش یابد .اما اگر مدرسه شرایط خود و روشهای تدریس را بر پایه شناخت و پرورش استعدادهای دانش آموزان، نیاز جامعه و نزدیک کردن محیط مدرسه به شرایط و زند گی بیرونی قرار دهد، می تواند در جهت شکوفایی خلاقیت در دانش آموزان گام بردارد . اگرمحیط آموزشی بویژه روشهای تدریس که مستقیماً مرتبط با تفکر کودک است، مناسب با رشد خلاقیت کودکان نباشد، باعث کاهش خلاقیت می شود. تا جائیکه تورنس در اولین یافته هایش بیان می کند، در رشد خلاقیت کودکان افتی در کلاس چهارم وجود دارد که بدلیل وجود شرایط نامساعد مدرسه بویژه روش های تدریس است. همچنین در تحقیقات نشان داده شده است اگر شرایط مناسب تدریس برای کودک در همان کلاس چهارم وجود داشته باشد، این افت با کاهش کمتری روبرو می شود و چه بسا نسبت به دانش آموزان با روش سنتی نیز خلاقیت بیشتری نشان دهند. تورنس (1987) در نتایجی از 308 مطالعه انجام شده، نشان می دهد که روشهای تدریس مناسب، بر رشد خلاقیت کودکان تأثیر مثبت می گذارد و در 70% موارد با موفقیت همراه است .

اهداف طرح :
الف: اهداف اصلی( کلی)
شناسایی نقش شیوه تدریس مربی در خلاقیت کودکان 6 ساله
ب: اهداف فرعی(جزیی)
شناسایی رابطه بین فعالیت دستی و رشد خلاقیت کودکان 6 ساله
شناسایی رابطه بین فعالیت فکری و رشد و خلاقیت کودکان 6 ساله
شناسایی رابطه بین فعالیت ها ی نمایشی و رشد خلاقیت کودکان 6 ساله

پرسش های پژوهش:
آیا بین شیوه تدریس مربی و ایجاد خلاقیت رابطه وجود دارد ؟
آیا بین فعالیت دستی و ایجاد خلاقیت رابطه وجود دارد ؟
آیا بین فعالیت فکری و ایجاد خلاقیت رابطه وجود دارد ؟
آیا بین فعالیت نمایشی و ایجاد خلاقیت رابطه وجود دارد ؟

فرضیات پژوهش:
فرضیه اصلی:
بین شیوه تدریس مربی و خلاقیت کودکان 6 سال رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی:
بین فعالیت دستی و رشد خلاقیت کودکان 6 ساله رابطه معناداری وجود دارد
بین فعالیت فکری و رشد خلاقیت کودکان 6 ساله رابطه معناداری وجود دارد
بین فعالیت ها ی نمایشی و رشد خلاقیت کودکان 6 ساله رابطه معناداری وجود دارد.

متغیرهای پژوهش:
متغیر مستقل:شیوه تدریس
متغیر وابسته: خلاقیت
تعدیل کننده: جنس،
کنترل:سن،
مزاحم:کلاس بندی،مقررات کلاس


سوابق و پیشینه پژوهش:
 در تحقیقی که توسط گوگن ( 1983) با استفاده از تست خلاقیت تورنس در نمونه ای از 225 کودک در مدرسه انجام شد، مشخص گردید: روش های فعال بر رشد خلاقیت دانش آموزان بویــــژه دختران بیشتر است در مقابل دانش آموزان به روش سنتی کمترین افزایش خلاقیت را نشان داده اند.
 در تحقیقی دیگری که توسط هادون و لیتون (1968) در مقایسه بین دو کلاس پویا و سنتی انجام گرفت، مشخص شد که بچه ها بعد از گذشت 4 سال از کلاس ابتدایی، برتری پایدارتری را در تفکر واگرا نسبت به بچه های با کلاسهای سنتی نشان داده بودند .
 میلگرام (1990) نیز معتقد است علت شکست مدرسه در رشد خلاقیت تا حد زیادی به تعلیم و تربیت همشکل و یکنواخت مربوط می شود. این در حالی است که هرکدام از بچه ها کاملاً با یکدیگر متفاوتند .
 چامبرز (1973) در مطالعه ای از 671 معلم، تأثیرات منفی و مثبت آنها را بر روی خلاقیت دانش آموزان مورد بررسی قرار داد. بررسی پاسخ ها نشان می داد:معلم هایی که موجب رشدخلاقیت دردانش آموزان هستند در مدیریت و هدایت کلاس به روشهای غیر رسمی گرایش دارنــــــد.
 تحقیقی توسط رمی و پیپر (1974) سولیوان (1974 ) انجام شد، محور آنها مقایسه کلاسهای پویا یا باز با کلاسهای سنتی بوده است . فضای کلاسهای باز یا پویا برای رشد شرایط پژوهش, کنجکاوی, دستکاری، خودفرمانی و یادگیری مناسب بود .
 بچه هادر کلاس بازدر مقایسه بابچه های کلاسهای سنتی نمره معنادار و بهتری در 2 از 4 تست گلیفوردبدست می آورند. فراهم آوردن زمینه ها و شرایطی که به تقویت تفکر خلاق درمدارس منجر شود دامنه وسیعی دارد که از تغییردر نگرشهاتا روشهای تدریس امتداد می یابد. سولیوان (1974)
 ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن (1375) ﻳﺎددﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل راروش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪدرآن داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه و در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ. دراﻳﻦ ﻧﻮع ازﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪهرا اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ دو ﻃﺮﻓـﻪﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻠـﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. دراﻳﻦ روش داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪاي درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و درآﻣﻮزش ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻔﺮادي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درس زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺳﻮمراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺨﺶ اﻧﺎرﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓـﺴﻨﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺟﻤﻊ آوري و ﺑـﻪ وﺳﻴﻠﻪآزﻣﻮن ﺗﻲ اﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ، ﻣﻮردﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . ازﻋﺪم وﺟﻮدﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ، درﻛﻞ آزﻣﻮن و ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎي آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . ﺑﻪﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﺌﻮل آزﻣـﺎﻳﺶ ، ﻃـﻲ ﺟﻠـﺴﻪ اي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي روش ﺧﺎصﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪﮔﺮوهﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داده ﺷﺪ ، ﺳﭙﺲ روش ﻓﻮق ﺑﻪﻣﺪت 3 ﻣﺎه ( ﭼﻬﺎردرس اول ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺳﺎل ﺳﻮمراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ) ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺟﺮا ﺷـﺪ و ﺑﻌﺪ ازﭘﺎﻳﺎن ﺳﻪﻣﺎهﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل دوﺑﺎره ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﺲ آزﻣـﻮن، ﺑـﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي آزﻣﻮن ﺗﻲ اﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺒﻴﻨﻲ ( 1377 )
 ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن(1378) ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺳﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﭼﻬـﺎرم اﺑﺘﺪاﻳﻲ دردرس رﻳﺎﺿﻲ ﺷﻬﺮ اراك ﺑﺎ ﻫﺪف: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎدرﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺳﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دردرس رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺠﺎمداده و ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻔﺎوت درﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘـﺮان دراﺳـﺘﻔﺎده ازروش ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻳﺎددﻫﻲ_ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ.
 نظري صارم ( 1374 ) تحقيقي با عنوان : كاربرد روش تدريس فعال و مقايسه آن با روش تدريس سنتي در شهرستان اسد آباد انجام داده است . نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد كه : بين نگرش معلمان و ميزان بكارگيري روش هاي فعال تفاوت وجود دارد . بين بكارگيري روش تدريس فعال و سنوات خدمت معلمان ، همبستگي وجود دارد . بين عملكرد تحصيلي شاگردان و سابقه تدريس معلمان همبستگي مثبت وجود دارد . بين نگرش معلمان نسبت به روش تدريس فعال و سنوات خدمت آنان تفاوت معني داري وجود دارد . . بين نگرش معلمان نسبت به روش تدريس فعال و عملكرد تحصيلي دانش اموزان همبستگي مثبت متوسط وجود دارد . بين سه عامل عملكرد تحصيلي ، نگرش و ارزيابي بازده كلاس تفاوت معني دار وجود دارد .
 احمد پور ( 1377 ) به بررسي تأثير روش حل مسأله بر ميزان يادگيري دانش آموزان دوره متوسطه در درس روانشناسي در یافت که كه بااحتمال 5 درصد خطا ، فرضيه هاي صفر رد شدند . يعني بين دو گروه آزمايش و گواه از نظر فعال بودن در يادگيري تفاوت معني داري وجود داشت . به عبارت ديگر دانش آموزاني كه با روش حل مسأله آموزش ديده بودند نسبت به دانش آموزاني كه با روش سنتي آموزش ديده بودند فعال تر بودند .
 قوام آبادي ( 1377 ) پژوهشي به منظور تعيين اثر بخشي سه روش آموزش : توضيح مستقيم ، چرخه افكار و آموزش دو جانبه ، در درك مطلب خواندن ، حل مسأله ، دانش فراشناخت ، خود پنداره تحصيلي ، برنامه ريزي و تنظيم وقت و سرعت يادگيري دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي معدل 15 به پايين شهر تهران در یافت که گستره اثر بخشي روش هاي آموزش دوجانبه و چرخه افكار علاوه بر درك مطلب خواندن ، قادر به افزايش سرعت يادگيري ، دانش فراشناخت ، خودپنداره تحصيلي ، برنامه ريزي و تنظيم وقت و حل مسأله است . تنها ميزان تغيير در متغير درك مطلب خواندن در گروه هاي آموزش دو جانبه و توضيح مستقيم به لحاظ آماري معنا دار نبوده است كه اين امر مي تواند ناشي از تنوع وپيچيدگي راهبردهاي درك مطلب خواندن باشد . همچنين آزمودني هاي اين پژو هش از بين دانش آموزان ضعيف انتخاب شده بودند كه نياز بيشتري به تمرين ، و اموزش نحوه و موقع بكارگيري راهبردهاي يادگيري فوق داشتند .
 باتوجه به اینکه آزمایشات گوناگونی بر روی آموزش کودکان انجام شده در این تحقیق سعی می شود به وسیله تدریس نوین مربی با کارهای دستی ، اجرای نمایش گروهی متفاوت و انجام بازی های فکری بر روی خلاقیت کودکان تاثیر گذاشته و آن را افزلیش دهیم.


جامعه آماری و ویژگی ها ی آن:
کودکان پیش دبستان شهرستان چالوس در سال 1392
نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه:
باتوجه به اینکه در شهرستان چالوس تعداد 29 مهد غیر انتفاعی وجود دارد تعداد 2 مهد غیرانتفاعی را بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب در دو مهد تعداد کودک 6 ساله 50 تعداد می باشد که به هر 50 نفر یک پرسشنامه داده شد.با توجه اینکه تحقیق آزمایشی می باشد ازاین تعداد کودک 6 ساله 30 نفر از کل تعداد انتخاب شده که از نظر خلاقیت در سطح پایین تری از میانگین جامعه قرار داشتند، 15 نفر را بصورت تصادفی به عنوان گروه گواه و15نفر را به عنوان گروه آزمایشی قرارداده شد.


روش تجزیه و تحلیل داده ها:
اطلاعات بدست آمده از این تحقیق توسط نرم افزار spss و آزمونها آمار استنباطی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
همچنین از آمار توصیفی از درصد-نمودار و جداول استفاده می گردد.

ابزار سنجش- مقیاسها
ابزار ها :
1- پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان، که از پرسشنامه استاندارد خلاقیت عابدی استخراج گردیده است و اعتبار آن پایایی و روایی می باشد و برای این کار از روش ضریب همسانی درونی و آلفای کرونباخ استفاده شد.این ضریب برای بخش های سیالی،ابتکار،انعطاف پذیری و بسط به ترتیب75/.،67/. ،61/. و61/. بود.
مقیاس: طیف لیکرت
2-اجرای نه جلسه آموزشهای گروهی روش افزلیش خلاقیت با استفاده از شیوه تدریس نوین
3-در جلسه اول آشنایی با کودکان وبیان قوانین و مقررات مرتبط با جلسه
4-جلسه دوم از کودکان میخواهیم که نقاشی بکشندوسپس آن را توصیف کنند
5-جلسه سوم از کودکان میخواهیم شعرهایی که به تازگی یاد گرفته اند را بخواهند
6-جلسه چهارم استفاده از وسایل دور ریختنی مثل خورده کاغذوخورده تراش مداد یک کاردستی جدید بسازد.
7-جلسه پنجم استفاده از ظروف پلاستیکی دور ریختنی و پارچه،دگمه، نوارها که توسط خود کودک جمع آوری شده است
8-جلسه ششم استفاده از بازی فکری جورچین آهن ربایی
9-جلسه هفتم استفاده از بازی فکری ذهن برتر
10-جلسه هشتم استفاده از کتاب قصه و به اجرا درآوردن متن قصه
11-جلسه نهم استفاده از سی دی کارتون های مورد علاقه کودکان
و.


منبع و مراجع اصلی مورد استفاده( فارسی- لاتین) :
1-حسيني، افضل السادات(1378)،ماهيت خلاقيت وشيوه هاي پرورش آن،تهران: انتشارات رشد
2-دوتران، ر، ترجمه: منصور ، محمد (1358) پيشرفت مدارس در پرتو تحول روشهاي آموزش و پرورش. تهران: انتشارات رشد
3- پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظرمربیان .استخراج شده از پرسشنامه استاندار خلاقیت عابدی ساعتچی،محمودکامکاری،کامبیز،عسگریان،مهناز.آزمونهای روانشناختی.نشر ویرایش.1389
4-شهرآراي، مهرناز(1370) ، به سوي تعليم و تربيت پويا و خلاق ، خلاصه مقالات ارائه شده در دومين سمپوزيوم جايگاه تربيت در آموزش و پرورش دوره ابتدايي (وزارت آموزش و پرورش ــ معاونت پرورشي). تهران:انتشارات تربيت،1370.
5-قاسم زاده ، حسن وعظیمی ، پروین (1378)، خلاقیت شکوفایی، نشر دنیای نو
6-وطن خواه ، مرضیه و تبریز ، غلامرضا (1378) ،کتاب پرورش هوش و خلاقیت کودکان، نشرصیانت


نهادها یا موسساتی که می توانند ازیافته های این طرح بهره بگیرند:
آموزش و پروش
دانشکده های علوم تربیتی
6) تاریخ و امضا دانشجو؛ استاد راهنما و مشاور:
دانشجو
استاد راهنما
7) این پرسشنامه در تاریخ در کمیته گروه رشته مطرح گردید و نظر کمیته به شرح زیر اعلام شد:

تصویب شد نیاز به اصلاح دارد تصویب نشد
مدیر گروه:
امضا و تاریخ:
برنامه زمانی انجام پایان نامه:
تهیه طرح تحقیق و تدوین سوالات و فرضیه ها یک ماه
تهیه پرسشنامه و اعتبار سنجی آن دو هفته
جمع آوری داده و اطلاعات تحقیق دو هفته
پخش و جمع آوری پرسشنامه دو هفته
ورود داده به کامپیوتر و آزمون آماری یک ماه
تجزیه و تحلیل داده ها دو هفته
نتیجه گیری وارائه پیشنهادات دو هفته
تدوین گزارش نهایی دو هفته


ملاک ارزیابی مقاله وپایان نامه

منابع دکتری مشاوره

تقویم اجرایی مشاوران

خلاقیت ,کودکان ,، ,روش ,های ,آموزش ,خلاقیت کودکان ,وجود دارد ,رشد خلاقیت ,می شود ,6 ساله ,ایجاد خلاقیت رابطه ,ساله رابطه معناداری ,پرسشنامه خلاقیت کودکان ,ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bsz313 poibijibbirth drayegh10 erfan7293 aquapetpluscom tattookaranshomal fakhtehpro negarahmadi1 arelox mojedaryais