عنوان پروپوزال:
فارسی: نقش بازی بر پرورش خلاقیت کودکان
لاتین:the role of children playing on nurturing creativity
وازگان کلیدی:creativity ، play
اطلاعات مربوط به موضوع طرح:
بیان مسئله:
خلاقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می باشد تا سر حد شکوفایی برسد فرد خلاق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده بر خوردار باشد. خلاقیت عبارت است از توانایی دیدن چیزها به شیوه های جدید، شکستن مرزها و فراتر رفتن از چار چوبها، فکر کردن به شیوه ای متفاوت، ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیزهای نامربوط و تبدیل آن به شکل های جدید می توان نتیجه گرفت که خلاقیت برایند فرایندها ذهنی و شخصیتی خود بوده و به تولیدات و آثاری منجر می شوند که نوع و بدیع بوده، خاصیتی متکامل داشته و با واقعیت ها منطبق بوده و در نهایت به سود جامعه بشری است.
(والاتس، 1926) فرایند خلاقیت را بررسی کرده و چهار مرحله مشهور آن را مشخصساخته بود که ابتدا آماده سازی ( تلاش اولیه برای حل مسئله )، پس از نهفتگی (مسئله به حال خود رها می شود و ذهن به چیزهای دیگر متوجه می شود)، سپس تراشداق( حالت درک آنی و روشن شدگی ذهن برای یافتن راه حل) و مرحله آخر ایده است ( راه حل های به دست آمده بررسی و صحت و سقم آن ارزیابی می شود.
خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.(کلایرژ،1968)
(گیلفورد،1950)خلاقیت راباتفکر واگرا،دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسائل میداند.
عوامل اثر گذار دررشدخلاقیت کودکان شعر،نقاشی، قصه گویی وکاردستی می باشدکه یکی از عوامل اثرگذار دررشدخلاقیت کودکان باتوجه به شرایط سنی انها بازیها واستفاده از گونه های ان می باشد.
منظور از بازی به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که به صورت فردی یا گروهی انجام می پذیرد وموجب کسب لذت وامتناع نیازهای کودک شود رابازی میگویند.بازی در کودک باعث رشد اجتماعی،عاطفی،جسمی وذهنی می شود وهمچنین موقعیت استفاده از قوه تخیل رادر کودک به وجود می آورد.
بازی در معنای دقیق کلمه شامل فعالیت هایی است که واجد این مولفه باشد. 1. اختیاری2- دلپذیر3- فاقد سازمان باشد( بازی و تاثیر آن در رشد کودک، 1385).
رفتار و حرکات کودکان در بازیهمیشه حقیقی است، احساسات و تاثرشان حقیقی و صادقانه است. به عنوان مثال کودک می داند عروسک یک نوع اسباب بازی است اما با این وجود، عروسک خود را مانند یک موجود جاندار دوست دارد.هنگامی که کودک در باز ی نقش بزرگسالان راایفا می کنداین تناسب یک تقلید ساده نیست. زیرا ابتکار و خلاقیت کودکان در هنگام آفرینش "موضوع سازی" و در زمان جستجوی ابزار در تحقق بازی پدیدار می گردد ( بازی و تاثیر آن در رشد کودک، 1385).
بازی های جمعی در صورتی که به شیوه مناسبی سازمان دهی شوند خلاقیت و فعالیت فردی کودک را انجام می بخشد. مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که مربی نباید موضوع بازی را به کودکان تحمیل نماید زیرا در این صورت حس ابتکار و نیروی خلاقیت و استقلال را از آن ها سلب می کند. فضای بازی هم باید به گونه ای فراهم شودکه انگیزه تخیل و تفکر رابرای کودک فراهم آورد. لیپدمن از تحقیقات خود نتیجه گرفت که با فراهم آمدن فرصت های توام با بازی می توان قدرت تخیل کودک را رشد داد ( روان شناسی بازی،1378).
با توجه به موارد فوق محقق بر آن است که به بررسی نقش بازی در خلاقیت کودک بپردازد.
ضرورتانجامآن:
اهمیت و ضرورت خلاقیت و فرایند رو به رشد آن در عصر حاضر ، توجه پژوهشگران و برنامه ریزان آموزشی را به تحلیل و بررسی خلاقیت از دید آموزشی جلب کرده است . نظام های آموزشی ، با توجه به برنامه ها ، اهداف، محتوا و امکانات آموزشی خود ، نقش موثری در فعال سازی یا تضعیف توانایی خلاقیت در افراد دارند. لذا از مدتها پیش بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی و اصلاح آنها برای کمک به توسعه این توانایی در کودکان و نوجوانان محور توجه اغلب جوامع قرار گرفته است . ما نیز برای احیای این استعداد و توانایی ، نیازمند تحولی اساسی و عمیق در نظام آموزشی خود هستیم . این امر مستم آن است که موقعیت کنونی خود را بشناسیم تا بتوانیم برای ارتقای نظام آموزشی برنامه ریزی کنیم . با تاملی در نظام آموزشی کشورمان ، می توان دریافت که فاصله ما با آنچه می تواند زمینه های رشد و توسعه خلاقیت را در کودکان و نوجوانان فراهم آورد ، بسیار زیاد است . بنابراین توجه و پژوهش درباره عناصر گوناگون آموزش و نقش آنها در پرورش نیروی خلاقیت از اهمیت خاصی برخوردار است . در این میان عناصر و عوامل موثر آموزشی ، مربیان در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کنند .
اهداف طرح :
الف: اهداف اصلی( کلی)
مشخص کردن نقش بازی بر ایجاد و رشد خلاقیت کودکان
ب: اهداف فرعی(جزیی)
sect; شناساییبازیهایایجادکنندهخلاقیتکودک.
sect; شناسایی تاثیر بازی بر افزایش خلاقیت کودک.
sect; شناخت ویژگی های کودکان خلاق
sect; شناسایی عوامل افزایش دهنده خلاقیت کودکان
پرسش های پژوهش:
sect; آیا بین بازی وایجادخلاقیت رابطه وجود دارد ؟
sect; آیا بین نوع بازی وافزایش خلاقیت رابطه وجوددارد؟
فرضیات پژوهش:
فرضیه اصلی:
sect; بازی در رشد خلاقیت کودک نقش دارد.
فرضیه فرعی:
sect; بین بازی آموزشی و ایجاد خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد.
sect; بین نوع بازی تقلیدی و ایجادخلاقیترابطهمعناداریوجود دارد.
متغیرهای پژوهش:
متغیر مستقل: بازی،
متغیر وابسته: خلاقیت،
تعدیل کننده: جنس،
کنترل:سن،
مزاحم:-
سوابق و پیشینه پژوهش:
تحقیق در موردخلاقیت وعناصر تشکیل دهنده آن بیش از یک قرن پیش توسطدانشمندان علوم اجتماعی شروع شده است.
امروزه ثابت شده است که خلاقیت یک ویژگی صرفا ذاتی نیست بلکه همه انسانها از این توانایی برخوردار هستند،وهمه درجات گوناگونی از این استعداد را دارند.علاوه بر این عواملی چون مهارت یابی، آموزش پذیری،انعطاف پذیری،سطح دانش وآگاهی،خطرپذیری ونترسیدن از اشتباه
وشکست نیز درمیزان خلاقیت ونواوری دانش آموزان تاثیر فراوانی دارد.
uuml; انگیزه اساسی برای پژوهش در موردخلاقیت توسط گیلفورد درسال1950ایجاد گردید.خلاقیت راباتفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسائل می دانست)(گیلفورد،1950)
uuml; (تورنس ،1999)در طی پانزده سال تجربه وتحقیقات ومطالعه آموزشتفکرخلاقبه شواهدی دست یافت که می توان خلاقیت را آموزش داد.
به اعتقاد او کودک در فاصله 4-4.5سالگی به اوج خلاقیت خود میرسد واز 5 سالگی به بعد ازشدت خلاقیت او کاسته می شود این کاهش خلاقیت درواقع زمانی اتفاق می افتد که کودک به مدرسه می رود .صاحب نظران خلاقیت به این نتیجه رسیده اندکه کاهش خلاقیت راباید به حساب محدودیت های محیطی گذاشت.بنابراین باتوجه به بررسی های عمل آمده اگر کودک درشرایط محیطی مطلوب قرار بگیرد از شدت خلاقیتش کاسته نمی شود.(پرورش هوش وخلاقیت کودکان،1387)
uuml; لیبرمن از تحقیقات خود نتیجه گرفت با فراهم آوردن فرصت های توام بابازی می توان قدرت خلاقیت کودک را رشد داد.(روانشناسی بازی،1378)
uuml; (روانشناسی بازی ،1378)بر اساس نظریه های پیاژه روان شناس سویسی کودک در تعامل خلاق وفعال با محیط خود رابه تدریج سامان میدهد.
uuml; (دائمی،1383) در تحقیقی با عنوان "هنجاریابیآزمونخلاقیت" اینمطالعههنجاریابیبااستفادهازآزمونخلاقیتعابدیروی دانش آموزان 36 دبیرستانکهبهصورتتصادفیازمنطقهششتهرانانتخابشدهبودند، اجراگردید. ازتعدادکلدانش آموزان، 819 نفرانتخابشدندکهازاینتعداد 410 نفرپسرو409 نفردختربودند. ابزارپژوهش ازنظرهمخوانیدرونیوپایاییآزمون-بازآزمونموردارزیابیقرارگرفت.درمقایسهمیانگینگروه دخترانوپسراندرمقولات سیالی،ابتکاروانعطافپذیریتفاوتمعنادارنبود،امادرمقوله بسطتفاوتمیانگینمعناداربودوگروهدختران (نسبتبهپسران) ازنظربسطدرسطحبالاتریقرارداشتند.
uuml; تورنس (بهنقلازاُنیل،عابدیواسپیلبرگر،1994) اشارهمیکنندکهطی 15 سالتجربهمطالعاتیوآموزش تفکراتخلاق،شواهدیرایافته اندکهنشانمی دهندخلاقیترا میتوانآموزشداد.
uuml; (گنجی،1385)درتحقیقیباعنوان" اثرروش بارش مغز ي درافزايش خلاقيت دانش آموزان" با هدف بررسي تأثيربارشمغزيدرافزايشخلاقيتدانشآموزاناست. براساسپژوهشآزمايشيازنوعپيشآزمون- پس آزمونباگروه کنترلواجرايآزمونسنجشخلاقيتعابدي،اطلاعاتلازمجمعآوريشد. نمونهيموردمطالعه،متشكلاز ٨٠ نفردانشآموزپايهيسومراهنماييتحصيلي ٤٠ نفرپسر ( ٢٠ نفرآزمايشيو ٢٠ نفرکنترل) و ٤٠نفردختر ( ٢٠ نفرآزمايشيو ٢٠نفرکنترل)باروشتصادفيچندمرحلهايانتخابشدند. پسازسهماهبرگزاريجلساتبارشمغزيباموضوعهايمختلفدرگروههايآزمايشيوتحليل دادههاباروشتحليلکوواريانس،نتايجنشانمي دهدکهروشبارشمغزيدرافزايشخلاقيتگروههايآزمايش پسرودخترمؤثربودهاست. درخصوصمؤلفههايچهارگانه يخلاقيت،اثربارشمغزي در افزایش مؤلفههايابتكار،سيالبودنوانعطافپذيريپسرانومؤلفههايسيالبودنوبسطدخترانمعنيداراست.
uuml; (پارنسوميدو،1960) بیشترین پژوهشها رادرباره يروشبارشمغزيانجامداده اند.نتایج پژوهشهاي آنا ن حاکي ازاثربخشي اين روش درافزايش خلاقيت افراداست .
uuml; (تورنس ، ١٩٧٢ ) دريكي ازآثارخود ١٤٢ پژوهش ذکرمي کندکه همه بيانگراين واقعيت اندکه خلاقيت رامي توان آموزش داد.
uuml; (حقیقی،1381) در تحقیقی با عنوان" مقاسیه ترکیب های نه گانه هوش و خلاقیت از لحاظ ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز" تعداد 4500 نفر را به طور تصادفی چند مرحله ای انتخاب کرده است نتایج حاکی از آن است که در گروههای نه گانه از لحاظ ویژگیهای کم هوش- باهوش، احساساتی- استوار ، مصلحت گرایی- اصولی ، خویشتن دار- ناخویشتن دار و آرمیده - مضطرب تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین تفاوتهایی در برخی زوجهای گروه ها وجود دارد . این نتایج با پژوهشهای پیشین هماهنگ هستند.
uuml; (عامری،1380) در تحقیقی با عنوان "بررسی تاثیر بازیهای پرورشی در میزان رشد خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1377" در یافت کهاز نظر مولفه سیالی تفاوت معناداری بین دانش آموزان گروه تجربی پسران و دختران با دانش آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد . از نظر مولفه ابتکار نیز این تفاوت وجود دارد .
uuml; (پلگرینی،1985) در تحقیق خود "پیرامون ارتباط بازی و پیگیری و جستجوی آنها "، به این نتیجه رسید که فعالیت های حرکتی مثل بازیهای ورزشی بر فاکتورهایی از خلاقیت اثر گذار می باشد .
uuml; (اندرسون و کروپلی،1971) در آزمایشهای خود نشان دادند که افراد خلاق طبقات ادراکی گسترده ای را از محیط می گیرند و یا می توانندتولید کنند.
روش تحقیق وگردآوری اطلاعات:
جامعه آماری و ویژگیها ی آن:
کودکان پیش دبستان شهرستانچالوس در سال 1392
نمونه آماری و روشنمونه گیری و حجم تقریبی نمونه:
با توجه به اینکه در شهرستان چالوس - مدرسه غیر انتفاعی وجود دارد. یک مدرسه غیر انتفاعی به صورت تصادفی(تصادفی خوشه ای) انتخاب گردیدو از آن مدرسه 3 کلاس پیش دبستانی به تعداد 60نفر پرسشنامه خلاقیتکودکانداده شدو در بین آنها 30 نفر که خلاقیت پایین تری داشتند 15 نفر درگروه آزمایشی و 15 نفر درگروه کنترل قرار داده شد.که در گروه آزمایش هشت جلسه بازی های آموزشی با استفاده ازابزارهایی از قبیل سوزنی ها،موزاییک های رنگی،خمیر بازی، سازین و.اجرا می گردد وپس از اجرای جلسات مجددا به دو گروه آزمایش وگواه پرسشنامه خلاقیتکودکان ارائه خواهدشد.
ابزار سنجش- مقیاسها
ابزارها:
پرسشنامه خلاقیت کودکان ازنظر مربیان -استخراج شده از پرسشنامه عامری در سال 1389.
مقیاس: طیف لیکرت
اجرای هشت جلسه بازی های آموزشی با استفاده از ابزارهای آموزشی برای پرورش خلاقیت در کودکان
جلسه اول:آشنایی کودکان بایکدیگر ومربی ،بیان مقررات وقوانین .
جلسه دوم:استفاده از الگوهای خلاقیت ازقبیل نقاشی ،سفالگری،خمیر بازی ودرست کردن چیزهای جدید.
جلسه سوم:بیان کردن قصه واجرایآن به کمک کودکان(با کمک صورتکهای نمایشی) ،بیان کردن قصه ناتمام وکامل کردن آن بابیان کودکان.
جلسه چهارم:از کودکان می خواهم کاردستی هاییبا وسایل هایدورریختنی بسازند.مواد دورریختنی ازقبیل پس خورده کاغذ،تراشه های مدادو.
جلسه پنجم:استفاده از ابزارهایی چون سازین وسوزنی ها برای درست کردن اشکال جدید ونو.
جلسه ششم:مطرح کردن سوالات واگرا ،باعث شود خلاقیت کودک تحریک شود.
جلسه هفتم:نقاشی وطراحی کودکان بر روی شن وسنگ.
جلسه هشتم:استفاده از ابزار موزاییک های رنگی،جمع بندی ونتیجه گیری.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
اطلاعات بدست آمده از این تحقیق توسط نرم افزار spss و آزمونهای آمار توصیفی چون درصدها،جدول ونمودارها وآمار استنباطیو همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
منبع و مراجع اصلی مورد استفاده( فارسی- لاتین) :
1-انگجی ، لیلی و عسگری ، غریزه (1385)بازی و تاثیرآن در رشد کودک ،نشر طراحان ایماژ.
2-تبریزی ،غلامرضاووطنخواه ، مرضیه (1378)،پرورش هوش و خلاقیت کودکان نشر صیانت
3-حقیقی و همکاران (1382)،مقایسه ترکیبهای نهگانه هوش وخلاقیت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز،مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره سوم،سال دهم شماره 1و2 صص 82-59
4-دائمی(1383)، هنجاریابی آزمون خلاقیت،تازه های علوم شناختی،سال 6،شمارۀ 3 و 4
5-عامری،رضا (1380)،بررسی تاثیربازیهای پرورشی درمیزان رشدخلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1377،فصلنامه المپیک ، سال نهم ، شماره 1و2
6-ساعتچی،محمودوکامکاری،کامبیزوعسگریان،مهناز.آزمونهای روانشناختی.نشر ویرایش(1389)
7-مهجور ، سیامک رضا (1378)روان شناسی بازی، نشر ساسان
نهادها یا موسساتی که می توانند ازیافته های این طرح بهره بگیرند:
آموزش و پروش
دانشکده های علوم تربیتی
6) تاریخ و امضا دانشجو:
استاد راهنما و مشاور:
دانشجو
استاد راهنما
7) این پرسشنامه در تاریخ در کمیته گروه رشته مطرح گردید و نظر کمیته به شرح زیر اعلام شد:
تصویب شد  نیاز به اصلاحدارد  تصویب نشد
مدیر گروه:
امضا و تاریخ:
برنامه زمانی انجام پایان نامه:
تهیه طرح تحقیق و تدوین سوالات و فرضیه ها یک ماه
تهیه پرسشنامه و اعتبار سنجی آن دو هفته
جمع آوری داده و اطلاعات تحقیق دو هفته
پخش و جمع آوری پرسشنامه دو هفته
ورود داده به کامپیوتر و آزمون آماری یک ماه
تجزیه و تحلیل داده ها دو هفته
نتیجه گیری وارائه پیشنهادات دو هفته
تدوین گزارش نهایی دو هفته

ملاک ارزیابی مقاله وپایان نامه

منابع دکتری مشاوره

تقویم اجرایی مشاوران

خلاقیت ,های ,کودکان ,بازی ,کودک ,uuml ,است که ,خلاقیت کودکان ,دو هفته ,استفاده از ,به شیوه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
niloorayanehgo loveh1382 rajdburcontvod aababaee knittingd sigmarayanehc pesarbad download-best-movies flatmachine3 hziranshaer