اگرسفرنكنيد

اگركتاب نخوانيد

اگربه صداهاي زندگي گوش ندهيد

اگرآنچه مي كنيد ارزيابي نكنيد

آرام آرام روبه زوال مي رويد.

اگر عزت نفس خود را بكشيد

وبه ديگران امكان ندهيدبه شماكمك كنند

آرام آرام خواهيدمرد.

اگربنده عادتهاي خودشويد

وهرروز برهمان مسيرهاي كه پيوسته مي رويدبرويد

اگرمسيرخود راعوض نكنيد

اگرلباسهايي به رنگهاي مختلف نپوشيد

وبا كساني كه نمي شناسيد صحبت نكنيد

آرام آرام خواهيدمرد.

اگرازعشق ورزيدن پرهيز كنيد

اگرزندگيتان راتغييرندهيد

اگرخطرنكنيد

اگربه دنبال رؤياي خودنرويد

اگر به خودتان اجازه ندهيد كه حداقل براي يك بارهم كه شده ازنصيحت هاي قابل درك ديگران استفاده كنيد

آرام آرام خواهيدمرد.

پس بياييد:

امروززندگي كردن راآغازكنيد

امروزدل را به دريابزنيد

كاري انجام دهيد

به خودتان اجازه ندهيد كه آرام آرام بميريد

وفراموش نكنيدكه همواره بانشاط باشيد.

ملاک ارزیابی مقاله وپایان نامه

منابع دکتری مشاوره

تقویم اجرایی مشاوران

آرام ,كه ,خواهيدمرد ,كنيد ,نكنيد ,ندهيد ,آرام آرام ,آرام خواهيدمرد ,نكنيد آرام ,به خودتان ,ندهيد كه ,خودتان اجازه ندهيد ,اگرسفرنكنيد اگركتاب نخوانيد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
sdirberlefoo kavirgrafick nasimbaranb keramatzamani danesh3161 sabarayanehv yakhchalbegir motorcycles binibucor